دانشکده علوم انسانی در یک نگاه:

دانشکده علوم انسانی در سال  1385 به عنوان یک دانشکده مستقل تأسیس و فعالیت خود را آغاز نمود.

این دانشکده در حال حاضر دارای 6000 نفر دانشجو می باشد.

در دانشکده علوم انسانی در حال حاضر 16 رشته و 18 گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی دایر می باشد .

رشته های دایر در این دانشکده عبارتند از علوم تربیتی ( مدیریت آموزشی و برنامه ریزی )، حسابداری، ادبیات فارسی، ادبیات عرب، زبان انگلیسی، مدیریت جهانگردی، کتابداری، مدیریت بازرگانی، اقتصاد ( نظری و بازرگانی )، علوم سیاسی، روانشناسی عمومی و مشاوره و راهنمایی.                               

از ابتدای تأسیس این دانشکده جناب آقای منصور صادقی( از ابتدا تا 1392) و حاج آقا احمد خانلری (1390تا1392) عهده دار ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد کرمانشاه بوده اند.

در حال حاضر آقای منصور صادقی از اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی عهده دار سمت ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه می باشند که از سال 1392 به این سمت منصوب گردیدند.